Thủ tục cấp giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Quy trình thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự tại Việt Nam khi làm giấy phép lao động

Khi thực hiện thủ tục xin giấy phép lao động, một số giấy tờ tiếng nước ngoài để được sử dụng tại Việt Nam thì phải hợp pháp hóa lãnh sự như lý lịch tư pháp, giấy khám sức khỏe. 


Thời hạn của giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 3 tháng phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép lao động. Giấy phép lao động cho người nước ngoài có thời hạn tối đa 02 năm. 


Người Hàn Quốc được miễn giấy phép lao động trong trường hợp nào?

Người Hàn Quốc làm việc lâu dài tại Việt Nam trong một số trường hợp mà pháp luật quy định sẽ được miễn giấy phép lao động. 


Hướng dẫn xin cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Người nước ngoài ở lại Việt Nam làm việc với thời hạn trên 3 tháng cần thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Và trong một số trường hợp, người nước ngoài có thể xin cấp lại giấy phép lao động.  

 


Thủ tục, hồ sơ xác nhận miễn giấy phép lao động cho người Hàn Quốc tại Vĩnh Phúc

Người Hàn Quốc làm việc tại Vĩnh Phúc trong một số trường hợp theo quy định của pháp luật được miễn giấy phép lao động. Những người thuộc diện miễn giấy phép lao động cần thực hiện thủ tục xin xác nhận thuộc diện miễn giấy phép lao động. 


Quy trình xin cấp giấy phép lao động cho giám đốc người Hàn Quốc

Giám đốc người Hàn Quốc khi làm việc có thời hạn trên 3 tháng tại Vĩnh Phúc phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. 


Xin cấp giấy phép lao động cho nghệ nhân Nhật Bản tại Vĩnh Phúc

Nghệ nhân ngành truyền thống Nhật Bản khi làm việc tại Vĩnh Phúc trên 03 tháng phải xin cấp giấy phép lao động. 


Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Trong một số trường hợp quy định tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP người nước ngoài có thể được cấp lại giấy phép lao động. 


Xin cấp mới giấy phép lao động cho Trưởng văn phòng đại diện tại Vĩnh Phúc

Trưởng văn phòng đại diện của các công ty nước ngoài tại Việt nam nếu là công dân nước ngoài thì phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. 


Quy trình xin cấp mới giấy phép lao động cho chuyên gia người Trung Quốc

Pháp luật Việt Nam quy định, chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên 03 tháng thì bắt buộc phải xin cấp giấy phép lao động, trừ một số trường hợp được miễn giấy phép lao động. Do đó các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài có trách nhiệm làm thủ tục xin cấp mới giấy phép lao động cho họ.