Thủ tục cấp giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài ở đâu?

Người nước ngoài làm việc tại Việt Nam để xin Giấy phép lao động thì phải nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật. 


Hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động cho lao động kĩ thuật người nước ngoài

Lao động kĩ thuật là người nước ngoài muốn làm việc tại Việt Nam lâu dài cần có giấy phép lao động. 


Thời hạn của giấy phép lao động sau khi cấp lại?

Thời hạn của giấy phép lao động sau khi cấp lại được quy định cụ thể tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP nhưng tối đa không quá 02 năm. 


Người nước ngoài tại Vĩnh Phúc có thể xin giấy khám sức khỏe ở đâu?

Người nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc cần có giấy khám sức khỏe để thực hiện thủ tục cấp giấy phép lao động. Họ có thể xin giấy khám sức khỏe ở những bệnh viện nào?


Quy trình xin công văn chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài có trách nhiệm báo cáo giải trình với cơ quan có thẩm quyền để xin công văn chấp thuận sử dụng lao động người nước ngoài. 


Hướng dẫn hồ sơ xin giấy phép lao động tại Vĩnh Phúc

Giấy phép lao động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người nước ngoài nếu họ làm việc với thời hạn trên 3 tháng tại Việt Nam. 


Người nước ngoài làm việc tại Vĩnh Phúc xin giấy phép lao động ở đâu?

Người lao động nước ngoài làm việc có thời hạn trên 3 tháng tại Vĩnh Phúc phải xin cấp giấy phép lao động. Người lao động phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 


Hướng dẫn gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Giấy phép lao động của người nước ngoài còn thời hạn ít nhất 05 ngày nhưng không quá 45 ngày mà vẫn tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục gia hạn giấy phép lao động.        


Thay đổi số hộ chiếu trên giấy phép lao động của người Nhật Bản tại Vĩnh Phúc

Khi thay đổi số hộ chiếu thì người nước ngoài cũng cần làm thủ tục thay đổi một số giấy tờ khác đã được cấp tại Việt Nam như giấy phép lao động. 


Hướng dẫn thủ tục làm lý lịch tư pháp Việt Nam cho người nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Phiếu lý lịch tư pháp là một trong những giấy tờ cần thiết khi làm giấy phép lao động cho người nước ngoài. Người nước ngoài có thể xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam thuận tiện sử dụng.