Thủ tục thành lập công ty nước ngoài ở Vĩnh Phúc

Thủ tục thành lập công ty TNHH 1 TV cho người nước ngoài

Công ty TNHH 1 TV là loại hình doanh nghiệp phổ biến được các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn nhiều khi đầu tư vào Việt Nam. Việc thành lập công ty TNHH 1 TV cho người nước ngoài theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và Luật đầu tư 2014.


Hướng dẫn thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Với nền kinh tế hiện nay, nhu cầu đầu tư vào Việt Nam của các nhà đầu tư nước ngoài ngày càng tăng. Tuy nhiên, trước khi đầu tư vào Việt Nam, các công ty nước ngoài thường thành lập văn phòng đại diện trước để nghiên cứu thị trường cũng như là văn phòng chuyển tiếp thông tin. 


Hướng dẫn giảm vốn công ty nước ngoài tại Việt Nam

Điều chỉnh tăng giảm vốn công ty nước ngoài được xem là hoạt động điều chỉnh các mục được cấp tại Giấy đăng ký đầu tư vì vậy thủ tục rất phức tạp và yêu cầu nhiều hồ sơ giải trình.


Thủ tục thay đổi thông tin hộ chiếu người đại diện

Trong quá trình hoạt động, thông tin nhà đầu tư nước ngoài có thể bị thay đổi. Do vậy, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin nhà đầu tư là người đại diện theo quy định của Luật đầu tư 2014


Thủ tục thay trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Khác với công ty có vốn Việt Nam, công ty có vốn đầu tư nước ngoài do Cục thuế quản lý (đối với các công ty có đồng thời cả Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). Do vậy, khi công ty có nhu cầu thay đổi trụ sở khác quận cũng không phải thực hiện xác nhận nghĩa vụ thuế như công ty trong nước.


Những ưu đãi đầu tư cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

Nhà nước có những hỗ trợ cho nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư vào Cụm công nghiệp nhằm khuyến khích đầu tư từ bên ngoài


Thủ tục sau khi thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định tại Biểu cam kết WTO, quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư thì đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập công ty tại Việt Nam tùy theo lộ trình cam kết sẽ được thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại chính địa phương có trụ sở công ty hoặc tại các tỉnh thành khác  của Việt Nam. Cũng theo biểu cam kết WTO, hầu hết các công ty kinh doanh về sản xuất, và các ngành dịch vụ ngay sau khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu phát sinh thêm hoạt động kinh doanh tại các địa điểm nằm ngoài trụ sở chính của công ty đều có quyền thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh


Thủ tục thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Biểu cam kết WTO, quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư thì đối với các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đã thành lập công ty tại Việt Nam tùy theo lộ trình cam kết sẽ được thành lập chi nhánh công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại chính địa phương có trụ sở công ty hoặc tại các tỉnh thành khác  của Việt Nam. Cũng theo biểu cam kết WTO, hầu hết các công ty kinh doanh về sản xuất, và các ngành dịch vụ ngay sau khi thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu phát sinh thêm hoạt động kinh doanh tại các địa điểm nằm ngoài trụ sở chính của công ty đều có quyền thực hiện thủ tục thành lập chi nhánh theo thủ tục và hồ sơ như sau:


Thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam

Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của thương nhân nước ngoài,được thành lập và hoạt động thương mại tại Việt theo đúng quy định của pháp luật.


Thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc

Những nội dung nhà đầu tư cần quan tâm khi thành lập công ty TNHH có vốn đầu tư nước ngoài tại Vĩnh Phúc