Giấy phép con

Nộp hồ sơ xin giấy phép an ninh trật tự

Cơ quan Công An cùng cấp nơi cơ sở kinh doanh kinh doanh ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự đăng ký kinh doanh cấp giấy phép an ninh trật tự


Ngành, nghề nào phải xin giấy phép an ninh trật tự?

Các Doanh nghiệp; Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã; Chi nhánh, cơ sở trực thuộc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Đơn vị sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của các cơ quan, tổ chức; Hộ kinh doanh,  kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện như trên phải xin giấy phép an ninh trật tự